[Webtoon] The Priest’s Chart


The Priest’s Chart

Cha của carte

Tên gốc: 신부님의 카르테 (Padre Karte; The Chart of Priest; The Priest’s Chart)

Tác giả: Gob (곱)

Thể Loại: Drama, Fantasy, Romance, Shounen Ai, Webtoons

Nguồn: http://www.foxtoon.com/comic/PadreKarte

Chương 1. Gặp.

Chương 2. Hội Nghị.

Chương 3. Động kinh.

Chương 4. Động kinh (2)

Chương 5. Động kinh (3)

Chương 6. Bạn bè anh.

Chương 7. Bạn bè của anh (2)

Chương 8. Trọng lượng của người khác.

Chương 9.Trọng lượng của những người khác (2)

Chương 10. Trọng lượng của những người khác (3)

Chương 11. Trọng lượng của những người khác (4)

Chương 12. Câu hỏi.

Chương 13. Câu hỏi (2)

Chương 14. Câu hỏi (3)

Chương 15. Câu hỏi (4)

Chương 16.Câu hỏi (5)

Chương 17. Câu hỏi (6)

Chương 18. Câu hỏi (7)

Chương 19.Bất ngờ.

Chương 20. Bất ngờ (2)

Chương 21. Bất ngờ (3).

Chương 22. Bất ngờ (4)

Chương 23. Sự khởi đầu của mùa hè.

Chương 24. Sự khởi đầu của mùa hè (2)